CIRKEV

Kresťanské spoločenstvá patria k hnutiu kresťanskej reformácie, ktorá sa snaží o obnovu kresťanstva prostredníctvom návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického kresťanského života, spočívajúceho v osobnom vzťahu s Bohom a v nasledovaní odkazu Ježiša Krista. Veríme, že Boh sa nemení a že je možné, aby sa prejavoval tak, ako v prvej cirkvi, svojím pôsobením, ktoré môže byť aj nadprirodzené. Veríme tomu, že Duch Svätý sa dokáže osobne dotknúť života človeka, umožniť mu zakúsiť Božiu lásku a moc a pozitívne zmeniť jeho život a zároveň ho aj dokonale uzdraviť.

Kresťanské spoločenstvá sa snažia uspokojiť ľudí pri hľadaní zmyslu života a ozajstných kresťanských hodnôt. Poznanie Božieho slova ovplyvňuje priebeh našich stretnutí, spôsob uctievania Boha a v neposlednom rade každodenný život jednotlivých kresťanov. Biblické princípy platia tiež pre „obyčajné“ oblasti ľudského života, akými sú rodina alebo práca.

Okrem štandardných stretnutí napĺňame duchovné potreby a túžby ľudí aj tak, že robíme verejné prednášky, mnohokrát za účasti hostí zo zahraničia, ktorí zastupujú podobné kresťanské hnutia, a premietame filmy s duchovnou tematikou určené pre širokú verejnosť.

Veríme, že návrat k skutočným kresťanským hodnotám, ktoré sú hodnotami vyplývajúcimi z Božieho slova (Biblie), je prospešný pre našu spoločnosť v tejto generácii aj do budúcnosti. V tomto presvedčení nás podporuje skutočnosť, že vidíme, ako sa zo spoločnosti vytrácajú tradičné konzervatívne hodnoty, ako sú úcta k životu alebo k rodine.